Català
GESTIÓ DE PATRIMONI I LLOGUERS RFL CONSULTORS

El seu patrimoni en bones mans

 
Des del nostre departament de gestió patrimonial a RFL Consultors actuem paral•lelament amb la resta de l’organització per tal d’optimitzar i aprofitar el rendiment al màxim. Oferim assessorament en tot tipus de gestions dels seu immobles, amb tracte personalitzat, atenció i informació permanent, sota la responsabilitat de l’administrador de finques.
 
Serveis a patrimonis i lloguers
 
La revaloració constant del patrimoni i la seva seguretat només s'aconsegueixen amb una gestió realment seriosa i eficaç. Per això, a RFL Consultors ens encarreguem de realitzar tots aquells tràmits que comporta la gestió integral del seu patrimoni i del que suposa el lloguer de la seva propietat, per obtenir-ne la màxima rendibilitat i optimització.

El nostre equip de professionals realitza una acurada selecció d'inquilins, per garantir-li la màxima seguretat en el lloguer del seu immoble.
 
Gestió administrativa i econòmica
 
Realitzem tots els tràmits necessaris perquè no s'hagi d'ocupar ni preocupar del seu immoble.

 • Emissió i cobrament de rebuts
 • Gestió, seguiment exhaustiu i control d'impagats 
 • Gestió de l’augment del cost de vida i repercussió d’obres i costos dels serveis als arrendataris en lloguer
 • Supervisió de pagaments (impostos, taxes, arbitris, serveis i subministraments així com també obres i reparacions)
 • Revisió final de liquidacions mensuals
 • Seguiment i control dels sinistres, fins a la seva liquidació total per la companyia d’assegurances
 
Gestió comercial 
 
A RFL Consultors centralitzem tota la gestió comercial del seu immoble i fem d’intermediari entre el propietari i l’inquilí per optimitzar el lloguer de la seva propietat:

 • Assessorament a propietaris per una millor rendibilitat
 • Valoració del lloguer dels seus immobles
 • Gestió publicitària adequada per a cada producte
 • Recerca i selecció d’inquilins potencials
 • Confecció de contractes de lloguer
 • Tramitació d'altes dels subministraments 
 • Tramitació de la cèdula d'habitabilitat i butlletins de subministres
 • Servei de lloguer garantit
 
Gestió de manteniment i obres
 
Ens ocupem que els seus immobles compleixin les normatives vigents. Amb això aconseguim revalorar la seva propietat, reduir costos i una major seguretat

 • Obres de manteniment i rehabilitació d’edificis
 • Obres i actuacions d’adequació a normatives d’instal·lacions i serveis
 • Atenció d’incidències del dia a dia en matèria d’obres i manteniment
 • Elaboració d’informes tècnics
 • Visites a les finques per un control en l’execució de les obres
 • Tramitació d’ajudes en la rehabilitació
 
En tots els casos se sol·licitarà un pressupost de les actuacions a realitzar sense cap compromís, per a l’aprovació de la propietat  
 
Consulting immobiliari
 
El nostre departament de consultoria immobiliària està coordinat per professionals de l'àmbit jurídic, laboral, tècnic i fiscal que l’assessoraran i li oferiran els següents serveis:

Assessoria jurídica
 • Procediments judicials per falta de pagament de rebuts 
 • Assessorament jurídic en matèria de propietat urbana als nostres propietaris administrats 
Assessoria laboral
 • Confecció i pagament de la nòmina d'empleats de finques urbanes 
 • Confecció i pagament d'Assegurances Socials
 • Confecció de contractes de treball
 • Calendaris laborals
 • Altes i baixes a la Seguretat Social
Assessoria fiscal
 • Gestió de l'IVA
  • Confecció de llibres de factures rebudes i emeses
  • Pagament de les liquidacions trimestrals d'IVA
  • Confecció i presentació del resum anual amb terceres persones
  • Altes i Baixes en el Cens
 • Gestió de l'IRPF·        
  • Control de la deducció de l'IRPF en contractes d'habitatge
  • Sol·licitud de justificants d'ingressos a arrendataris
  • Informe mensual i anual de les retencions practicades
Assegurances
 • Aportem la tranquil·litat de tenir una bona assegurança 
 • Multirisc d’edificis
 • Responsabilitat civil general i paarticular
 • Incendis
 • Robatori
 • Vida
 • Decessos
 • ...
Ja ens han visitat...
 
Create a website with WebSelf