Español
CONSULTING IMMOBILIARI RFL CONSULTORS


L'assessorem i vetllem pels seus interessos

Assessorar de forma permanent és un dels pilars de la nostra filosofia. En un entorn canviant com el que vivim avui en dia, és vital tenir un bon assessor per conèixer quina és la millor manera per gestionar els seus immobles. 


RFL Consultors com a assessor 

Jurídic 
 • Procediments judicials, desnonaments per falta de pagament, reclamacions de quantitat, etc.
 • Tramitacions d'herències, donacions i el seu assessorament fiscal.
 • Contractes de compravenda, arres, pagues i senyals, reserves
 • Contractes de lloguer, renovacions
 • Aplicació d'augments d'IPC i de repercussions en lloguers
 • Assessorament en matèria de la propietat urbana
 • Sol•licitud de certificats del Registre de la Propietat
  • Títol de Propietat
  • Càrregues
 • Elevació a públic contractes de compraventa
 • Registre de contractes de compravenda i lloguer davant dels organismes competent
Fiscal
 • Gestió de l'IVA i control de les obligacions tributàries
  • Confecció de llibres de les factures rebudes i emeses
  • Pagament de les liquidacions trimestrals de l'IVA
  • Confecció i presentació del resum anual amb terceres persones
  • Altes i baixes censals
 • Gestió de l'IRPF i control de les obligacions tributàries
  • Control de la deducció de l'IRPF en contractes d'usos diferents d'habitatge
  • Sol·licitud de justificants d'ingressos a inquilins
  • Informe mensual i anual de les retencions practicades
 • Presentació de recursos davant l'Administració Pública
  • Reposició
  • Alçada
 • Presentació de recurs contenciós administratiu davant del Jutjat
  • Contenciosos administratius
 • Assessorament fiscal en les operacions de venda i adquisicions
 • Sol•licitud de Plusvàlues, canvi de nom de titular en impostos i tributs
Econòmic-Financer 
 • Estudi i anàlisi d'operacions del mercat immobiliari, viabilitat, rendibilitats, finançament.

Màrqueting-Comercial
 • Valoracions a preu real amb estudi de mercat.
 • Proposta de recursos de màrqueting i publicitat adequats a cada producte, actuant en:
  • Premsa
  • Portals immobiliaris
  • Cartera de clients i inversors
 • Control de la gestió de visites i resultats, amb informació puntual.
Laboral
 • Despatx de consultes en matèria de dret laboral
 • Confecció i pagament de nòmines d'empleats de finques urbanes
 • Confecció i pagament d'assegurances socials
 • Confecció de contractes de treball
 • Calendaris laborals
 • Altes i baixes a la seguretat social
Tècnic
 • Informes urbanístics i tècnics
 • Plànols i memòries descriptives
 • Visites i informes sobre l'estat de finques
 • Tramitació de subvencions
 • Tramitació permisos d'obres i pagament de taxes i impostos
 • Realització de pressupostos i seguiment d'obres fins a la seva finalització
CONSULTING INMOBILIARIO RFL CONSULTORS


Le asesoramos y velamos por sus intereses

Asesorar de forma permanente es uno de los pilares de nuestra filosofía. En un entorno cambiante como el que vivimos hoy en día, es vital tener un buen asesor para conocer cuál es la mejor forma de gestionar sus inmuebles. 


RFL Consultors como asesor 

Jurídico 
 • Procedimientos judiciales, desahucios por falta de pago, reclamaciones de cantidad, etc.
 • Tramitaciones de herencias, donaciones y su asesoramiento fiscal.
 • Contratos de compra-venta, arras, pagas y señales, reservas.
 • Contratos de alquiler, renovaciones
 • Aplicación de aumentos del IPC y de repercusiones en alquileres
 • Asesoramiento en materia de la propiedad urbana
 • Solicitud de certificados del Registro de la Propiedad
  • Título de Propiedad
  • Cargas
 • Elevación a públicos contratos de compra-venta
 • Registro de contratos de compra-venta ante los organismos competentes
Fiscal
 • Gestión del IVA y control de las obligaciones tributarias
  • Confección de libros de las facturas recibidas y emitidas
  • Pago de las liquidaciones trimestrales / mensuales de IVA
  • Confección y presentación del resumen anual con terceros
  • Altas y bajas censales
 • Gestión del IRPF y control de las obligaciones tributarias
  • Control de la deducción de IRPF en contratos de usos diferentes de vivienda
  • Solicitud de justificantes de ingreso a inquilinos
  • Informe mensual y anual de las retenciones practicadas
 • Presentación de recursos ante la Administración Pública
  • Reposición
  • Alzada
 • Presentación de recurso contencioso administrativo ante el Juzgado
  • Contenciosos administrativos
 • Asesoramiento fiscal en las operaciones de venta y adquisiciones
 • Solicitud de Plusvalías, cambio de nombre de titular en impuestos y tributos
Económico-Financiero
 • Estudio y análisis de operaciones del mercado inmobiliario, viabilidad, rentabilidades, financiación.

Márqueting-Comercial
 • Valoraciones a precio real con estudio de mercado
 • Propuesta de recursos de márqueting y publicidad adecuados a cada producto, actuando en:
  • Prensa
  • Portales inmobiliarios
  • Cartera de clientes e inversores
 • Control de la gestión de visites y resultados, con información puntual.
Laboral
 • Despacho de consultas en materia de derecho laboral
 • Confección y pago de nóminas de empleados de  fincas urbanas
 • Confección y pago de seguros sociales
 • Confección de contratos de trabajo
 • Calendarios laborales
 • Altas y bajas en la seguridad social
Técnico
 • Informes urbanísticos y técnicos
 • Planos y memorias descriptivas
 • Visitas e informes sobre el estado de las fincas
 • Tramitación de subvenciones
 • Tramitación de permisos de obras y pago de tasas e impuestos
 • Realización de presupuestos y seguimiento de obras hasta su finalización