Català
CONSULTING IMMOBILIARI RFL CONSULTORS

L'assessorem i vetllem pels seus interessos


Assessorar de forma permanent és un dels pilars de la nostra filosofia. En un entorn canviant com el que vivim avui en dia, és vital tenir un bon assessor per conèixer quina és la millor manera per gestionar els seus immobles. 


RFL Consultors com assessor 


Jurídic 
 • Procediments judicials, desnonaments per falta de pagament, reclamacions de quantitat, etc.
 • Tramitacions d'herències, donacions i el seu assessorament fiscal.
 • Contractes de compravenda, arres, pagues i senyals, reserves
 • Contractes de lloguer, renovacions
 • Aplicació d'augments d'IPC i de repercussions en lloguers
 • Assessorament en matèria de la propietat urbana
 • Sol•licitud de certificats del Registre de la Propietat
  • Títol de Propietat
  • Càrregues
 • Elevació a públic contractes de compraventa
 • Registre de contractes de compravenda i lloguer davant dels organismes competent
Fiscal
 • Gestió de l'IVA i control de les obligacions tributàries
  • Confecció de llibres de les factures rebudes i emeses
  • Pagament de les liquidacions trimestrals de l'IVA
  • Confecció i presentació del resum anual amb terceres persones
  • Altes i baixes censals
 • Gestió de l'IRPF i control de les obligacions tributàries
  • Control de la deducció de l'IRPF en contractes d'usos diferents d'habitatge
  • Sol·licitud de justificants d'ingressos a inquilins
  • Informe mensual i anual de les retencions practicades
 • Presentació de recursos davant l'Administració Pública
  • Reposició
  • Alçada
 • Presentació de recurs contenciós administratiu davant del Jutjat
  • Contenciosos administratius
 • Assessorament fiscal en les operacions de venda i adquisicions
 • Sol•licitud de Plusvàlues, canvi de nom de titular en impostos i tributs
Econòmic-Financer 
 • Estudi i anàlisi d'operacions del mercat immobiliari, viabilitat, rendibilitats, finançament.

Màrqueting-Comercial
 • Valoracions a preu real amb estudi de mercat.
 • Proposta de recursos de màrqueting i publicitat adequats a cada producte, actuant en:
  • Premsa
  • Portals immobiliaris
  • Cartera de clients i inversors
 • Control de la gestió de visites i resultats, amb informació puntual.
Laboral
 • Despatx de consultes en matèria de dret laboral
 • Confecció i pagament de nòmines d'empleats de finques urbanes
 • Confecció i pagament d'assegurances socials
 • Confecció de contractes de treball
 • Calendaris laborals
 • Altes i baixes a la seguretat social
Tècnic
 • Informes urbanístics i tècnics
 • Plànols i memòries descriptives
 • Visites i informes sobre l'estat de finques
 • Tramitació de subvencions
 • Tramitació permisos d'obres i pagament de taxes i impostos
 • Realització de pressupostos i seguiment d'obres fins a la seva finalització
Ja ens han visitat...
 
Create a website with WebSelf