Català
 
Vign_puzzle-pieces-2648213_640

Reforma de l'arrendament de vivenda per Reial Decret-Llei 7/2019, d'1 de març

 

 El divendres 1 de març, el Consell de Ministres va aprovar, entre d'altres lleis, la reforma de la LAU, que entrarà en vigor aquest 6 de març, introduint les següents modificacions que afecten els contractes del lloguer (en blau i cursiva les modificacions no incloses en el derogat Reial Decret 21/2018,de 18 de desembre):

1. Període contractual mínim, passa de 3 a 5 ó 7 anys (o 7 anys si l'arrendador és persona jurídica).

2. S'amplia el termini de pròrroga obligatòria en cas que l'arrendador o l'arrendatari no manifestin la seva voluntat de no renovar-lo d'1 a 3 anys.

3. Augmenta a 2 mesos el termini de preavís previst per no renovar el contracte per a l'inquilí, i a 4 mesos per a l'arrendador.

4. Per a que sigui operativa la denegació de la pròrroga per causa de necessitat de l’habitatge de l'arrendador o familiars, s’ha d’haver previst de forma expressa en el contracte d’arrendament. En cas contrari, no operarà.

5. Es blinda la possibilitat de subrogació, en cas de defunció de l'inquilí, a favor de determinats perfils vulnerables com menors, discapacitats o majors de 65 anys.

6. Els contractes no inscrits en el Registre de la Propietat (ara ja no caldrà) tornen a tenir efectes davant tercers, de manera que quan hi hagi una venda d'un pis arrendat, el llogater quedi protegit, estigui o no inscrit el contracte en el Registre de la Propietat.

7. S'implanten mesures per evitar desnonaments quan els inquilins tinguin poca capacitat econòmica, vulnerabilitat social o càrregues familiars en determinats casos.

8. Queda subjecte a l'IPC l'actualització de la renda durant la vigència del contracte.

9. Es preveu que comunitats autònomes i ajuntaments creïn el seu propi índex per "dissenyar les seves pròpies polítiques i programes públics d'habitatge" però no es crea un marc jurídic que permeti la limitació de les pujades.

10. Límits a les garanties addicionals a la fiança, fins a un màxim de dues mensualitats, llevat que es tracti de contractes de llarga durada.

11. Despeses formalització contracte: aniran, en tots els casos, a càrrec de l'arrendador, quan aquest sigui persona jurídica (una societat o empresa) sense excepció.

12. S’estableix un dret de tempteig i retracte a favor de les administracions públiques quan es ven la totalitat de l’immoble.

13. FISCAL: per a l'estímul de l'oferta la proposta és habilitar el gravamen d’un 50% en l'IBI de l'habitatge buit, bonificar fins a un 95% en l'IBI l'habitatge subjecte a preu limitat, així com l'eliminació de l'Impost de Transmissions en els lloguers d’habitatge habitual.
NO ÉS D'APLICACIÓ A CATALUNYA les modificacions que afecten a la Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre propietat horitzontal, per:

a) A Catalunya continua sent necessari el vot favorable de les quatre cinquenes parts dels propietaris amb dret a vot, que han de representar alhora les quatre cinquenes parts de les quotes de participació en les comunitats de veïns puguin adoptar acords que limitin o condicionin l'exercici de l'activitat del lloguer turístic d'habitatge, per, d'aquesta manera, afavorir la convivència als edificis d'habitatges. (art 553 - 25.2.a CCCat en relació amb l’art. 553-11.2.e CCCat).

b) L’increment, per majoria qualificada de tres cinquenes parts, fins a un màxim del 20% de la participació en les despeses comunes que correspon a un element privatiu que es dediqui
a habitatge turístic. A Catalunya, amb certes diferències, és d’aplicació l’art 553-45.4 CCCat

c) L’augment, en un termini de tres anys, al 10%, el fons de reserva de les comunitats de propietaris, i establir la possibilitat que es destini a la realització d'obres en matèria d'accessibilitat. A Catalunya el fons de reserva no pot ser inferior al 5% del pressupost de la comunitat (art 553-6.1 CCCat).

 

 
Guanya en tranquil·litat, confiança, seguretat i convivència. Compta amb els serveis d'un Administrador de Finques Col·legiat. 
 
Create a website with WebSelf